Search results

Search Result

სერიული ნომერი დასახელება კალათაში დამატება
RTS3T024
PCB High-Inrush-relay 1 C/O 24VDC 16A pinning 5.0
RT424006
PCB Relay 2 C/O 6VDC 8A pinning 5.0
RT424012
PCB Relay 2 C/O 12VDC 8A pinning 5.0
RT424024
PCB Relay 2 C/O 24VDC 8A pinning 5.0
RT425024
PCB-Relay 2C/O, 24V-DC, 8A, 5mm-Pinning,htv
RTE24024
PCB Relay 2 C/O 24VDC 8A pinning 5.0, wash tight
RT424048
PCB Relay 2 C/O 48VDC 8A pinning 5.0
RT424060
PCB Relay 2 C/O 60VDC 8A pinning 5.0
RT424110
PCB Relay 2 C/O 110VDC 8A pinning 5.0
RT424524
PCB Relay 2 C/O 24VAC 8A pinning 5.0